Obchodní podmínky

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí provozovatel internetového obchodu eshopdarky.cz: Ludvík Svoboda se sídlem K Marečku 338, Potštejn 51743 IČ: 65203046 DIČ: CZ7310013381

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu eshopdarky.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, jsou veškeré zobrazované ceny včetně příslušné sazby DPH a všech dalších poplatků. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a obrázky, se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci daného zboží.

Veškeré akční nabídky platí pouze do vyprodání zásob a nejsou vymahatelné.

 

Kupní smlouva

1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu eshopdarky.cz je závazná a má povahu smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva vzniká převzetím a zaplacením objednaného zboží.

2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle. 

3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem , s prohlášením o Ochraně osobních údajů a Cenami a podmínkami dopravy a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na eshopdarky.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

5. Platnost objednávky je podmíněna pravdivým vyplněním požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. 

6. Kupující má právo na zrušení objednávky bez udání důvodu do doby, než je objednávka telefonicky nebo emailem potvrzena prodávajícím. Po tomto potvrzení je zrušení objednávky možné pouze po vzájemné dohodě. Objednávku nelze zrušit v případě, že již došlo k předání zásilky dopravci. V případě nepřevzetí odeslané zásilky, vzniká prodávajícímu nárok nahradu výdajů spojených s odesláním objednávky viz odstavec 8. 

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.

8. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží. Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu 200 Kč za balík, z níž budou pokryty náklady na dopravu, balné, skladné. Tímto není zákazníkovi, který je spotřebitelem, odepřeno právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů. Na vyžádaní může být nepřevzatá zásilka, po úhradě bankovním převodem předem, odeslána ještě jednou. 

9. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

10. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě eshopdarky.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na rentex@seznam.cz a nebo tak učiní osobně na registračním formuláři.

11. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

Dodací podmínky

1. Lhůta pro doručení zboží na místo dodání, je do tří pracovních dnů. Informační (nezávazná) doba odeslání zásilky, je vždy uvedena v detailu zboží a je zákazníkovi sdělena při potvrzení objednávky emailem nebo telefonicky. Lhůta pro doručení zboží začíná běžet v případě platby v hotovosti nebo dobírkou následujícím pracovním dnem po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím vytvořena nebo u plateb bankovním převodem po připsání na účet prodávajícího. 

V předvánočním období (listopad - prosinec) a období dovolených (červenec - září) může být dodací lhůta prodloužená. 

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré ho úsilí prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající s využitím vlastní dopravy, nebo služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné nabídky uvedené v dodatcích těchto obchodních podmínek. 

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem (bankovním převodem) v plné výši a to zejména v případech:

a. kdy dochází k výrobě či úpravě zboží na základě požadavku zákazníka

b. kdy je zprostředkován prodej zboží, které není ve stálé nabídce na www.eshopdarky.cz na základě požadavku zákazníka

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení.

7. Součástí dodávky zboží na místo dodání není výnos do patra, předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

8. K zakoupenému zboží je vždy přiložena faktura - daňový doklad.

 

Reklamace

Při přebírání zboží od dopravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Při přebírání zboží od dopravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba nás o této skutečnosti co nejdříve informovat a to na e-mail : rentex@seznam.cz, do e-mailu napište číslo objednávky, popis zboží, které přišlo poškozené. Pokud nechcete zasílat poškozené zboží zpět stačí zaslat foto. Reklamace bude vyřízena do 5 pracovních dnů a to vrácením částky za poškozené zboží na Váš účet.Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří případy specifikované v bodě 6. článku E těchto obchodních podmínek.

2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.

3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na rentex@seznam.cz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou.

4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

6. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,  

d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,  

e. na dodávku novin, periodik a časopisů,  

f. softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

F. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu eshopdarky.cz. 

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.   

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Zažehlovací korálky HAMA Moderní nábytek Návrhy interiérů Tepelná čerpadla vzduch voda